Сънсет Аквапарк е отворен!

Общи условия

Общи условия за покупка на ваучери по електронен път

Чл.1./1/ Настоящите Общи условия за покупка на ваучери по електронен път /наричани по-долу за краткост „Общите условия“/ се прилагат към всички договори за покупко-продажба на ваучери, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.sunsetaquapark.bg, която се оперира и поддържа от „Сънсет Аквапарк“.

/2/ www.sunsetaquapark.bg, е виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, който е предназначен да предоставя актуална информация на своите потребители за дейността на атракционен комплекс с наименование „Сънсет Аквапарк“.

/3/ Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sunsetaquapark.bg не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на www.sunsetaquapark.bg.

Индивидуализация на търговеца

Чл.2./1/ Ваучерите се предлагат и продават чрез системата за продажби на „Аквапарк Мениджмънт“ ЕООД, (наричано по-нататък в Общите условия Собственик) което дружество е българско юридическо лице регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203522962. Юридическото лице е със седалище и адрес на управление в град Поморие, ул. „Чайка“ 1.

/2/ Собственикът e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

/3/ При продажбата на ваучерите Собственикът действа само и единствено от свое име и за своя сметка. Собственикът не предлага и не продава ваучери, или каквито и да е други ценни книги от името на трето лице и/или за чужда сметка.

/4/ Адресът, на който Собственикът осъществява стопанската си дейност, не съвпада с адреса на управление, посочен в чл.2, ал.1. Собственикът осъществява стопанската си дейност на следния адрес: област Бургас, община Поморие, град Поморие, местност Кротиря, „Сънсет Аквапарк”.

/5/ Данните за контакт на Собственика са както следва: интернет страница: www.sunsetaquapark.bg, телефон за връзка: +359 89 3027407

Основни характеристики на ваучерите, предмет на продажба

Чл.3./1/ Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.sunsetaquapark.bg са ваучери, които дават право на техния държател да посети и ползва всички атракции, магазин, ресторанти, барове и други търговски обекти, както и всички организирани мероприятия и/или събития с развлекателна цел /всички наричани по долу за краткост „атракции/те”/, които се намират и се провеждат в атракционен комплекс с наименование „Сънсет Аквапарк”, находящ се в: област Бургас, община Поморие, град Поморие, местност Кротиря.

/2/ На интернет страницата www.sunsetaquapark.bg се публикува и обявява основната информация за атракциите, които се провеждат в „Сънсет Аквапарк”. Това са данни за работно време на същия, ползването на безплатен транспорт, правилата за достъп до атракционния комплекс, наименованието, техническите данни и правилата за ползване на съответната атракция, както и всякаква друга полезна и необходима информация за потребителите в тази връзка.

/3/ Продаваните ваучери по своята същност не представляват билети и/или ценни книги.

Организатор на събитията

Чл.4./1/ Всички атракции за които се продават ваучери по електронен път чрез интернет страницата www.sunsetaquapark.bg, се организират от Собственика. Същият има задължението да осигури на държателите на ваучерите както достъп до атракционен комплекс „Сънсет Аквапарк” така и ползването на всички атракции в него.

/2/ Собственика определя цената на ваучерите, както и всички други условия, при които държателя на ваучера има право да посети „Сънсет Аквапарк” и да ползва неговите атракции. Собственика има право едностранно да прави промени в цената на ваучерите, както и на всички други условия свързани с достъпа и ползването на атракциите в атракционен комплекс „Сънсет Аквапарк”. Собственикът следва да обявява всяка една предстояща промяна в съответния раздел на интернет страницата www.sunsetaquapark.bg в подходящ срок, гарантиращ узнаването и от заинтересованите лица.

/3/ В случай, че Собственикът не изпълни своите задължения във връзка с правата посочени в чл. 3, ал. 1, същият носи съответната отговорност пред лицата закупили ваучерите съгласно раздел VI /Връщане на платената цена/ от настоящите Общи условия.

Поръчка и ползване на ваучер. Начин на плащане.

Чл.5./1/ Чрез извършването на поръчка на електронен ваучер през интернет страницата www.sunsetaquapark.bg клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на ваучер по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката може да бъде отказвана, или променяна само съгласно раздел V /Отказ от закупени ваучери/ от настоящите Общи условия.

/2/ Всеки е-ваучер притежава уникален код, пореден номер, вид на услугата, цена, срок на валидност, както и други полезни данни и/или информация.

/3/ Клиента получава своя е-ваучер на своя имейл.

/4/ За покупка на е-ваучер през интернет страницата www.sunsetaquapark.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 5 стъпки:

 1. Стъпка 1 – избор на параметри на ваучера (брой хора, престой, брой посещения, дата) съгласно предоставената от Доставчика информация за видовете ваучери и услуги.
 2. Стъпка 2 – посочване и попълване на лични данни за клиента (име, телефон, електронен адрес за получаване на информация и доставка на е-ваучера). Ако ви е нужна фактура на юридическо лице, е необходимо да попълните предоставеното за тази цел поле. Ако това не бъде направено, издадената фактура ще е на физическо лице.
 3. Стъпка 3 – съгласие с настоящите Общи условия. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят се осъществи достъп на горепосочената интернет страница и изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
 4. Стъпка 4 – плащане.
  • Всички плащания се извършват в български лева (BGN);
  • Цените са с включен 20% ДДС;
  • Цени, обявени в евро имат само информативен характер и служат за по-лесна ориентация на чуждестранни клиенти;
  • Заплащането се извършва онлайн чрез дебитна или кредитна карта Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro.
  • Всяка банка, която издава карти от тези типове, има самостоятелна политика и изисквания относно разплащанията през Интернет;
  • Услугата „Виртуален ПОС терминал” се предоставя от Пощенска Банка ("Юробанк България" АД), която дава възможност за осъществяване на плащания с банкови карти през Интернет с високо ниво на сигурност;
  • Всички лични и финансови данни, които предоставяте при заплащането в системата на виртуалния ПОС терминал се изпращат директно към Пощенска Банка ("Юробанк България" АД), която носи отговорност за тяхното опазване. „Сънсет Аквапарк“ не носи отговорност за финансовите данни на клиентите и не може да бъде подвеждан под такава;
  • Данните за кредитната карта се криптират при тяхното получаване и не се съхраняват онлайн. Достъп до тях имат само оторизирани за това лица на банката
 5. Стъпка 5 – получаване на ваучер. Системата на Собственика изпраща автоматично потвърждение за извършеното плащане и самия е-ваучер. Е-ваучерът е конкретна информация, съдържаща данните посочени в чл. 5, ал. 2 който клиента получава на своя имейл адрес и който може да се разпечата на всяко принтиращо устройство. За осигуряване на достъп до атракционния комплекс клиентът е длъжен да представи пред съответно упълномощения за това служител своя е-ваучер на хартиен, или електронен носител. В противен случай достъпът и ползването на атракциите в атракционния комплекс ще бъде отказан.

Чл.6. С покупка на този ваучер посетителят се задължава да спазва всички правила и предписания установени от Собственика при достъпа в комплекса и ползването на атракциите.

Чл.7. Малолетни (лица до 14-годишна възраст) и непълнолетни (лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст) посетители на атракционен комплекс „Сънсет Аквапарк” съгласно чл.8, ал. 3, ал. 4, и ал. 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на „Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития”, трябва задължително да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители, или други пълнолетни лица, които да полагат съответните грижи за детето.

Чл.8. Всички цени на ваучерите са на база височина на посетителя. От гледна точка на сигурност и безопасност при използване на съоръженията, на място се проверява височината на всички посетители и при установяване на разлика се доплаща съответната цена.

Чл.9. При неблагоприятни климатични условия Сънсет Аквапарк си запазва правото да ограничи достъпа до някой или всички съоръжения, без да дължи компенсации или връщане на пари за вече закупени ваучери.

Отказ от закупени ваучери

Чл.10./1/ Потребителят има право да се откаже от закупения е-ваучер в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, считано от датата на получаване на е-ваучера на електронна поща. Съгласно чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис за дата на получаване на е-ваучер, страните ще считат датата на която електронно изявление изпратено от Собственика, което визуализира е-ваучер е постъпило в посочената от потребителя електронна система. Ако потребителят не е посочил конкретна информационна система, изявлението е получено с постъпването му в която и да е информационна система на адресата, а ако адресатът няма информационна система - с изтеглянето му от адресата от информационната система, в която изявлението е постъпило.

/2/ Потребителят уведомява Собственика за желанието си за отказ от закупени е-ваучери, чрез отправяне на изрично писмено или устно уведомление. Към уведомлението следва да се приложи е-ваучер, или неговия уникален код, както и да се посочат пълните имена на неговия държател.

/3/ Собственика възстановява цената в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на която е получил уведомлението по чл. 10, ал. 2.

/4/ Потребителят отправя уведомлението си до Собственика за отказ чрез съобщение до електронен адрес:

/5/ Собственикът възстановява на потребителя само и единствено цената посочена в е-ваучера.

Чл.11. Разпоредбата на чл. 10 от Общите правила не се прилага за закупени ваучери до 7 (седем) дни, преди крайния срок за използване на същите.

Връщане на платена цена

Чл.12./1/ В случай на невъзможност за предоставяне на достъп до атракционен комплекс „Сънсет Аквапарк” по причина за която Доставчика отговаря, същия носи отговорност за връщането на сумите, платени за е-ваучерите и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради тази невъзможност.

/2/ В тези случаи Собственика възстановява на клиентите сумата отпечатана на ваучера. При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено плащането.

/3/ При отказ на Собственика да възстанови цената на ваучерите, клиентите имат право да защитят своите интереси според действащото българско законодателство.

Чл.13. Вместо възстановяване на платена сума, Собственика има право да предложи на клиентите си едно заместващо посещение при същите условия посочени в закупения е-ваучер. Информация за заместващото посещение Собственика се задължава по посочи на своята интернет страница с адрес www.sunsetaquapark.bg.

Чл.14. Клиентът има право на един избор между възможностите посочени в чл. 12 и чл. 13 от Общите условия.

Чл.15. Разпоредбите на чл. 12 и чл. 13 не се прилагат, като Собственика не носи никаква отговорност в случаите на непреодолима сила и форсмажор.

Защита на личните данни

Чл.16./1/ Собственикът с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно, или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

/2/ С приемането на настоящите Общи условия потребителите и клиентите изразяват своето съгласие Собственикът да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на ваучери.

/3/ Личните данни, които „Сънсет Аквапарк” изисква при поръчката на е-ваучер са: име и фамилия, имейл, телефонен номер;

/4/ Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, известия и други;

/5/ Възможно е да използваме Вашия имейл адрес, за да помолим за отзив след напускане на „Сънсет Аквапарк”. Това се прави с цел подобряване на качеството на нашите услуги.

Общи разпоредби

Чл.17./1/ Собственикът не носи отговорност за валидността и автентичността на е-ваучери закупени на място, различно от интернет страницата посочена в настоящите Обши условия.

/2/ При установен опит за измама е-ваучерът се счита за невалиден.

/3/ Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в интернет страницата www.sunsetaquapark.bg за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без писменото разрешение на Собственика.

/4/ Във връзка с ползването на предоставените на интернет страницата www.sunsetaquapark.bg услуги, потребителят е длъжен: да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България, да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно чрез посочените за контакти email, Собственика.

/5/ Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на ваучери по електронен път, който се сключва между Собственика и клиента чрез поръчката на ваучери чрез интернет страницата www.sunsetaquapark.bg.

/6/ Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, едностранно от Собственика като измененията влизат в сила от публикуването им в интернет страницата www.sunsetaquapark.bg, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения електронен сайт.

Чл.18. Комисията за защита на потребителите упражнява цялостен контрол при спазването на Закона за електронна търговия. За контакт с нея www.kzp.bg