Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА ВАУЧЕРИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Чл.1./1/ Настоящите Общи условия за покупка на ваучери по електронен път /наричани по-долу за краткост „Общите условия“/ се прилагат към всички договори за покупко-продажба на ваучери, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.sunsetaquapark.bg, която се оперира и поддържа от „Сънсет Аквапарк“.

/2/ www.sunsetaquapark.bg, е виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, който е предназначен да предоставя актуална информация на своите потребители за дейността на атракционен комплекс с наименование „Сънсет Аквапарк“.

/3/ Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sunsetaquapark.bg не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на www.sunsetaquapark.bg.

I. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2./1/ Ваучерите се предлагат и продават чрез системата за продажби на „Аквапарк Мениджмънт“ ЕООД, (наричано по-нататък в Общите условия Собственик) което дружество е българско юридическо лице регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203522962. Юридическото лице е със седалище и адрес на управление в град Поморие, ул. „Чайка“ 1. 

/2/ Собственикът e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. 

/3/ При продажбата на ваучерите Собственикът действа само и единствено от свое име и за своя сметка. Собственикът не предлага и не продава ваучери, или каквито и да е други ценни книги от името на трето лице и/или за чужда сметка. 

/4/ Адресът, на който Собственикът осъществява стопанската си дейност, не съвпада с адреса на управление, посочен в чл.2, ал.1. Собственикът осъществява стопанската си дейност на следния адрес: област Бургас, община Поморие, град Поморие, местност Кротиря, „Сънсет Аквапарк”.

/5/ Данните за контакт на Собственика са както следва: интернет страница: www.sunsetaquapark.bg, адрес на електронна поща: [email protected], телефон за връзка: +359 893 027 407

II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАУЧЕРИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.3./1/ Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.sunsetaquapark.bg са ваучери, които дават право на техния държател да посети и ползва всички атракции, магазин, ресторанти, барове и други търговски обекти, както и всички организирани мероприятия и/или събития с развлекателна цел /всички наричани по долу за краткост „атракции/те”/, които се намират и се провеждат в атракционен комплекс с наименование „Сънсет Аквапарк”, находящ се  в: област Бургас, община Поморие, град Поморие, местност Кротиря.

/2/ На интернет страницата www.sunsetaquapark.bg се публикува и обявява основната информация за атракциите, които се провеждат в „Сънсет Аквапарк”. Това са данни за работно време на същия, ползването на безплатен транспорт, правилата за достъп до атракционния комплекс, наименованието,  техническите данни и правилата за ползване на съответната атракция, както и всякаква друга полезна и необходима информация за потребителите в тази връзка.

/3/ Продаваните ваучери по своята същност не представляват билети и/или ценни книги.

III. ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЯТА

Чл.4./1/ Всички атракции за които се продават ваучери по електронен път чрез интернет страницата www.sunsetaquapark.bg, се организират от Собственика. Същият има задължението да осигури на държателите на ваучерите както достъп до атракционен комплекс „Сънсет Аквапарк” така и ползването на всички атракции в него.

/2/ Собственика определя цената на ваучерите, както и всички други условия, при които държателя на ваучера има право да посети „Сънсет Аквапарк” и да ползва неговите атракции. Собственика има право едностранно да прави промени в цената на ваучерите, както и на всички други условия свързани с достъпа и ползването на атракциите в атракционен комплекс „Сънсет Аквапарк”. Собственикът следва да обявява всяка една предстояща промяна в съответния раздел на интернет страницата www.sunsetaquapark.bg в подходящ срок, гарантиращ узнаването и от заинтересованите лица.

/3/ В случай, че Собственикът не изпълни своите задължения във връзка с правата посочени в чл. 3, ал. 1, същият носи съответната отговорност пред лицата закупили ваучерите съгласно раздел VI /Връщане на платената цена/ от настоящите Общи условия.

IV. ПОРЪЧКА И ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕР. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.5./1/ Чрез извършването на поръчка на електронен ваучер  през интернет страницата www.sunsetaquapark.bg клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на ваучер по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката може да бъде отказвана, или променяна само съгласно раздел V /Отказ от закупени ваучери/ от настоящите Общи условия. 

/2/ Всеки е-ваучер притежава уникален код, пореден номер, вид на услугата, цена, срок на валидност, както и други полезни данни и/или информация. 

/3/ Клиента получава своя е-ваучер на своя имейл.

/4/ За покупка на е-ваучер през интернет страницата www.sunsetaquapark.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 5 стъпки: 

 1. Стъпка 1 – избор на параметри на ваучера (брой хора, престой, брой посещения, дата) съгласно предоставената от Доставчика информация за видовете ваучери и услуги.
 2. Стъпка 2 – посочване и попълване на лични данни за клиента (име, телефон, електронен адрес за получаване на информация и доставка на е-ваучера). Ако ви е нужна фактура на юридическо лице, е необходимо да попълните предоставеното за тази цел поле. Ако това не бъде направено, издадената фактура ще е на физическо лице.
 3. Стъпка 3 – съгласие с настоящите Общи условия. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят се осъществи достъп на горепосочената интернет страница и изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
 4. Стъпка 4 – плащане.
  • Всички плащания се извършват в български лева (BGN);
  • Цените са с включен 20% ДДС;
  • Цени, обявени в евро имат само информативен характер и служат за по-лесна ориентация на чуждестранни клиенти;
  • Заплащането се извършва онлайн чрез дебитна или кредитна карта Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro.
  • Всяка банка, която издава карти от тези типове, има самостоятелна политика и изисквания относно разплащанията през Интернет;
  • Услугата „виртуален ПОС терминал” се предоставя от банка “Пиреос”, която дава възможност за осъществяване на плащания с банкови карти през Интернет с високо ниво на сигурност;
  • Всички лични и финансови данни, които предоставяте при заплащането в системата на виртуалния ПОС терминал се изпращат директно към банка “Пиреос”, която носи отговорност за тяхното опазване. „Сънсет Аквапарк“ не носи отговорност за финансовите данни на клиентите и не може да бъде подвеждан под такава;
  • Данните за кредитната карта се криптират при тяхното получаване и не се съхраняват онлайн. Достъп до тях имат само оторизарани за това лица на банката
 5. Стъпка 5 – получаване на ваучер. Системата на Собственика изпраща автоматично потвърждение за извършеното плащане и самия е-ваучер. Е-ваучерът е конкретна информация, съдържаща данните посочени в чл. 5, ал. 2 който клиента получава на своя имейл адрес и който може да се разпечата на всяко принтиращо устройство. За осигуряване на достъп до атракционния комплекс клиентът е длъжен да представи пред съответно упълномощения за това служител своя е-ваучер на хартиен, или електронен носител. В противен случай достъпът и ползването на атракциите в атракционния комплекс ще бъде отказан.

Чл.6. С покупка на този ваучер посетителят се задължава да спазва всички правила и предписания установени от Собственика при достъпа в комплекса и ползването на атракциите.

Чл.7. Малолетни (лица до 14-годишна възраст) и непълнолетни (лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст) посетители на атракционен комплекс „Сънсет Аквапарк” съгласно чл.8, ал. 3, ал. 4, и ал. 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на „Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития”, трябва задължително да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители, или други пълнолетни лица, които да полагат съответните грижи за детето.

Чл.8. Всички цени на ваучерите са на база височина на посетителя. От гледна точка на сигурност и безопасност при използване на съоръженията, на място се проверява височината на всички посетители и при установяване на разлика се доплаща съответната цена.

Чл.9. При неблагоприятни климатични условия Сънсет Аквапарк си запазва правото да ограничи достъпа до някой или всички съоръжения, без да дължи компенсации или връщане на пари за вече закупени ваучери.

V. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ ВАУЧЕРИ

Чл.10./1/ Потребителят има право да се откаже от закупения е-ваучер в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, считано от датата на получаване на е-ваучера на електронна поща. Съгласно чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис за дата на получаване на е-ваучер, страните ще считат датата на която електронно изявление изпратено от Собственика, което визуализира е-ваучер е постъпило в посочената от потребителя електронна система. Ако потребителят не е посочил конкретна информационна система, изявлението е получено с постъпването му в която и да е информационна система на адресата, а ако адресатът няма информационна система - с изтеглянето му от адресата от информационната система, в която изявлението е постъпило.

/2/ Потребителят уведомява Собственика за желанието си за отказ от закупени е-ваучери, чрез отправяне на изрично писмено или устно уведомление. Към уведомлението следва да се приложи е-ваучер, или неговия уникален код, както и да се посочат пълните имена на неговия държател.

/3/ Собственика възстановява цената в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на която е получил уведомлението по чл. 10, ал. 2.

/4/ Потребителят отправя уведомлението си до Собственика за отказ по следните начини:

 • Чрез съобщение до електронен адрес: [email protected]
 • На телефон: +359 893 027 407

/5/ Собственикът възстановява на потребителя само и единствено цената посочена в е-ваучера.

Чл.11. Разпоредбата на чл. 10 от Общите правила не се прилага за закупени ваучери до 7 (седем) дни, преди крайния срок за използване на същите.

VI. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНА ЦЕНА

Чл.12./1/ В случай на невъзможност за предоставяне на достъп до атракционен комплекс „Сънсет Аквапарк” по причина за която Доставчика отговаря, същия носи отговорност за връщането на сумите, платени за е-ваучерите и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради тази невъзможност.

/2/ В тези случаи Собственика възстановява на клиентите сумата отпечатана на ваучера. При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено плащането.

/3/ При отказ на Собственика да възстанови цената на билетите, клиентите имат право да защитят своите интереси според действащото българско законодателство.

Чл.13. Вместо възстановяване на платена сума, Собственика има право да предложи на клиентите си едно заместващо посещение при същите условия посочени в закупения е-ваучер. Информация за заместващото посещение Собственика се задължава по посочи на своята интернет страница с адрес www.sunsetaquapark.bg.

Чл.14. Клиентът има право на един избор между възможностите посочени в чл. 12 и чл. 13 от Общите условия.

Чл.15. Разпоредбите на чл. 12 и чл. 13 не се прилагат, като Собственика не носи никаква отговорност в случаите на непреодолима сила и форсмажор.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.16./1/ Собственикът с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно, или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

/2/ С приемането на настоящите Общи условия потребителите и клиентите изразяват своето съгласие Собственикът да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети. 

/3/ Личните данни, които „Сънсет Аквапарк” изисква при поръчката на е-ваучер са: име и фамилия, имейл, телефонен номер;

/4/ Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, известия и други;

/5/ Възможно е да използваме Вашия имейл адрес, за да помолим за отзив след напускане на „Сънсет Аквапарк”. Това се прави с цел подобряване на качеството на нашите услуги.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17./1/ Собственикът не носи отговорност за валидността и автентичността на е-ваучери закупени на място, различно от интернет страницата посочена в настоящите Обши условия.

/2/ При установен опит за измама е-ваучерът се счита за невалиден.

/3/ Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в интернет страницата www.sunsetaquapark.bg за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без писменото разрешение на Собственика.

/4/ Във връзка с ползването на предоставените на интернет страницата www.sunsetaquapark.bg услуги, потребителят е длъжен: да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България, да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно чрез посочените за контакти e-mail, Собственика.

/5/ Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на ваучери по електронен път, който се сключва между Собственика и клиента чрез поръчката на ваучери чрез интернет страницата www.sunsetaquapark.bg.

/6/ Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, едностранно от Собственика като измененията влизат в сила от публикуването им в интернет страницата www.sunsetaquapark.bg, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения електронен сайт.

Чл.18. Комисията за защита на потребителите упражнява цялостен контрол при спазването на Закона за електронна търговия. За контакт с нея www.kzp.bg

Политика за бисквитките (cookies)

Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Някои бисквитки - „сесийни бисквитки“, се изтриват когато затворите браузъра си. Други бисквитки остават на крайното ви устройство и позволяват на нас или на партньорски компании да разпознават Вашия браузър при следващо посещение („постоянни бисквитки“).

Разграничаваме “системните” бисквитки и “промоционалните” бисквитки. Системните бисквитки са необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт. Отхвърлянето на тези бисквитки ще промени потребителското Ви преживяване при сърфиране в уебсайта ни и определени услуги на нашия уебсайт няма да могат да бъдат използвани. Промоционалните бисквитки се запаметяват със зареждането на сайта и ни помагат да анализираме обобщени данни за нашите посетители – например как стигат до нашия сайт, колко време прекарват на него, за пръв път ли ни посещават, как разглеждате съдържанието на сайта ни, както и да правим извода за успешността на нашите маркетингови кампании.

Нашите бисквитки не събират информация, която може да Ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до нашите сайтове и ги използват или какво е тяхното местоположение.

Какви видове бисквитки използва сайта на Сънсет Аквапарк?

Използваме бисквитки свързани с ефективността на сайта, за да анализираме как посетителите използват сайтовете ни и за да наблюдаваме представянето на нашия сайт. Това ни позволява да Ви предложим преживяване с високо качество като бързо идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да проследяваме кои страници са най-популярни.

Google Analytics

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC. Информацията, генерирана от бисквитките за употребата Ви на този сайт, обикновено се изпраща към сървъри на Google в САЩ и се съхранява там. Google предварително съкращава Вашите IP адреси в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави-страни по Споразумението на Европейската икономическа общност. От името на оператора на този сайт, Google използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта и за предоставяне на други услуги, свързани с уебсайта и Интернет потреблението към оператора на уебсайта. IP адресът, изпратен чрез браузърът Ви в контекста на Google Analytics, не се свързва с други данни, с които Google разполага. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра Ви. Също така, можете да предотвратите събирането на данни от Google чрез бисквитки и свързването им с ползването на сайта (включително IP адрес), както и обработването им от Google, чрез сваляне и инсталиране на разширение (plug-in) за Вашия браузър от тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.

Връзки към социални медии

Нашият уебсайт съдържа и линкове към Facebook. В този случай прехвърлянето на данни към споменатите социални медийни оператори става само, когато е натиснат съответният бутон на иконата илюстрираща връзката. Ако кликнете върху такъв бутон, се отваря страницата на съответната социална мрежа. Там можете да публикувате информация за нашите услуги съгласно правилата на социалния медиен оператор. Можете да използвате официалните ни профили за контакт и в различните социални мрежи, както и други официални публични профили на компанията. Такава е нашата Facebook страница https://www.facebook.com/sunsetaquapark.bg и Instagram https://www.instagram.com/sunsetaquaparkpomorie/

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на Вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web и iOS.

Използва ли Сънсет Аквапарк бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Повече информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

Политика за защита на личните данни

„Сънсет Аквапарк” като администратор на лични данни събира и обработва определена информация за физическите лица.

Тази информация може да се отнася до служителите, управители, клиенти и гости на „Сънсет Аквапарк”, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които Администраторът има връзка или иска да установи бизнес контакт.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания.

Тази политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по приложението му, така както се променят, ("Българското законодателство"), и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR" или ОРЗД).

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?

Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ ЕГН, данни за контакт – местонахождение/ пощенски адрес, телефонен номер, електронен адрес (email), онлайн идентификатор/ IP адрес, изображения от видеозаписи и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Нашето отношение към Вашите лични данни

„Сънсет Аквапарк” отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира, и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, които са адекватни на възможните рискове за правата и свободите на физическите лица, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. В определени случаи обработваме данни въз основа на Ваше съгласие.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

 • Имена на лицето;
 • Данни за контакт - телефонен номер и електронен адрес (имейл).

Принципи, от които се ръководим и които спазваме

Ние стриктно спазваме основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;
 • Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото, за целите, за които се обработват личните данни;
 • Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

 • При сключването и изпълнението на договор – за покупка на електронен ваучер, изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за предоставените Ви услуги; за целта на уведомления, свързани с нашите услуги;
 • При изпълнение на законово задължение - за целта на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; при задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд; при изпълнение на задължения във връзка с онлайн покупка на ваучери (продажбата от разстояние);
 • При съгласие от Ваша страна - за директен маркетинг за наши продукти и услуги.

Какви са Вашите права?

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 • Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
 • Коригиране/ попълване, ако данните са неточни/ непълни - по Ваша инициатива или по инициатива на „Сънсет Аквапарк”;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на „Сънсет Аквапарк”, при наличие на законови основания за това;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от „Сънсет Аквапарк” и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
 • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени;
 • Можете да защитите Вашите права като ни пишете на e-mail: [email protected] или на адрес: област Бургас, община Поморие, град Поморие, местност Кротиря, „Сънсет Аквапарк”;
 • Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

Кога можем да разкрием Ваши лични данни?

Ние прилагаме комплекс от мерки, за да защитим Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, търговски агенти и представители и др.

Възможно е, при предвидени от закона обстоятелства, Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Сигурност

„Сънсет Аквапарк” взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоустановените срокове, а ако няма такива, в сроковете определени от нас след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. „Сънсет Аквапарк” няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Унищожаване

След приключване на срока за съхранение, данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител - чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите и системите на Дружеството.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели „Сънсет Аквапарк” я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.